ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Muzeului de Științe Naturale din Municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor - Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,modificată prin Legea nr.488/2006;

- Legea nr. 311/2003, legea muzeelor și a colecțiilor publice, republicată;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “a”, art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, Republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Muzeului de Științele Naturii Vatra Dornei, conform anexei la prezenta.

Art.2 Primarul Municipiului prin Muzeul de Științele naturii din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.13