ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzarii unei suprafete de 210 mp teren situată in Str.Mihai Eminescu nr. 34 în vederea extinderii construcţiei proprietate a SC Dealu Floreni Prod Com SRL

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.(3) ,art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin. (5) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale,republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

   Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a parcelei cadastrale 416/3 din CF 2165.

  Art. 2 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 210 mp   teren situat în Str. Mihai Eminescu nr. 34,identic cu parte din parcela cadastrală 416/3 din CF 2165 către SC Dealu Floreni Prod Com SRL  în vederea extinderii construcţiei proprietate.

Art.3 Preţul de vânzare al terenului  se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea integrală la încheierea contractului de vânzare cumpărare.

 Art.4 Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local.

Art.5 Primarul, prin  Compartimentul Urbanism şi Juridic , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

                                                                                                       Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 130