ROMÂNIA                                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind privind aprobarea  Proiectului ,, Complex de agrement Lunca Dornelor » şi a cheltuielilor legate de proiect.

 

             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. II.1.1 din Ghidul Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice, precum şi art.  44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.d şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1. Se aprobă proiectul “Complex de Agrement Lunca Dornelor”, anexă la hotărâre. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnici şi economici ai proiectului “Complex de Agrement Lunca Dornelor”.  

Art.3. Se aprobă suportarea cheltuielilor legate de proiect, astfel:

-          Contribuţie la cheltuieli eligibile – 13.011. 040,21 lei

-          Contribuţie la cheltuieli neeligibile – 4.140.484,45 lei

            Art.4. Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE şi serviciul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                        Secretar municipiu

                                                                                                                         Jr.Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 131