ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren din CF 8542  către SC Chery Gaby Com SRL şiSC Sedcomlibris SA situate în str. Luceafărului nr. 1 în vederea extinderii construcţiilor proprietate

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare,;

În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.(3) , art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a parcelei topo nr. 423/25 din CF nr. 8542.

Art. 2 Se aprobă vânzarea suprafeţei de  20mp. teren  parte din parcela 423/25 din CF 8542, teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în str. Luceafărului nr. 1 în vederea extinderii construcţiei proprietate a   SC Chery Gaby Com SRL.

  Art.3 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 10 mp. teren  parte din parcela 423/25 din CF 8542, teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în str.Luceafărului nr. 1 în vederea extinderii construcţiei proprietate a   SC Sedcomlibris SA Suceava.

Art. 4 Preţul de vânzare al terenului  se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006, cu achitarea integrală la încheierea contractului de vânzare cumpărare.

 

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 132