ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 150.000 lei  către Secţia de obstetrică-ginecologie a Spitalului  Vatra Dornei în vederea  executării unor lucrări de reparaţii

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, Jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct. 3, precum şi art.45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei   în vederea  executării unor lucrări de reparaţii la Secţia de obstetrică- ginecologie din cadrul Spitalului Vatra Dornei.

 Art. 2  Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget-contabilitate şi serv. urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

 

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

 

 

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 133