ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

  privind  aprobarea deplasării unei delegaţii în Italia pentru un schimb de experienţă

           

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile HCL nr.84/30.07.2008

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” şi alin. (7) lit. “a”, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1 Se aprobă deplasarea în Italia a unei delegaţii formate din consilieri locali şi funcţionari ai primăriei în vederea unui schimb de experienţă referitor la modulele de epurare a apelor uzate de la comunităţi restrânse .

Art. 2  Se aprobă sumele necesare în vederea deplasării unei delegaţii formată din consilieri locali şi funcţionari ai Primăriei în vederea realizării obiectivului prevăzut la art. 1.

Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BUZILĂ GHEORGHE

Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. Petronela Vlasa

VATRA DORNEI

28.08.2008

NR. 135