ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor premii pentru elevii dorneni participanţi la olimpiadele naţionale

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 2, 16, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 5200 lei, ca premii pentru elevii dorneni premiaţi la olimpiadele naţionale.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin  Casa de cultură şi Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 137