ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei spaţiilor medicale ce urmează a fi vândute conform OUG nr. 68/2008


Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de

30.09.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.4 alin. (1) din OUG nr. 68/2008- privind vânzarea spaţilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5), lit ,,b”, alin. (2) lit. “d” şi alin. (6), lit ,,a” pct. 2-3 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art. 1 – Se aprobă lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, bunuri imobile proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei ce urmează a fi vândute conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.68/28.05.2008 , enumerate în anexa la prezenta hotărâre;
     Art. 2 – Se aprobă de principiu vânzarea respectivelor spaţii şi a terenurilor aferente către medicii, medicii dentişti, dentiştii, care deţin în mod legal spaţiile respective şi care au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale;
     Art. 3 – Preţurile minime de vânzare ale spaţiilor medicale şi ale terenurilor aferente vor fi stabilite prin rapoarte de evaluare întocmite de către un evaluator independent autorizat în condiţiile legii şi selectat prin licitaţie publică, şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local anterior demarării procedurilor de vânzare;
     Art. 4 – Vânzarea spaţiilor medicale va fi făcută de către Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale numită conform prevederilor O.U.G. nr.68/2008, prin dispoziţia nr.612/2008 ;
     Art. 5 – Orice alte prevederi contrare cuprinse în Hotărâri ale Consiliului Local anterioare se abrogă prin prezenta hotărâre;              

     Art. 6   Primarul municipiului, prin  comisia de vânzare a spaţiilor medicale , Serviciul Urbanism şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 138