ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în administrare a unor spaţii la mansarda Centrului medical de specialitate în vederea desfăşurării activităţii Dispensarului TBC

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  art. 17 din Legea nr. 213/1998 rep. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În temeiul dispoziţiilor  art. 124, art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a” pct.3,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art. 1 Se aprobă atribuirea în administrare a unor spaţii la mansarda Centrului medical de specialitate în vederea desfăşurării activităţii Dispensarului TBC.

           Art. 2 Contravaloarea utilităţilor pentru cabinetele medicale va fi suportată de către beneficiari.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 139