ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vânzării către Baciu Ion şi Virginia a suprafeţei de 43 mp teren, situat în Str. Vasile Liţu nr.2, aferent construcţiilor proprietate             

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a parcelelor cadastrale , 1525/11, din CF 2415, 1525/12, 1525/13, 1525/14 din CF 9163 a comunei cadastrale Dorna.

        Art. 2 Se aprobă vânzarea suprafeţei totale de 43  mp, teren identic cu   PT 1525/11 - 4 mp    , PT 1525/12- 12 mp, PT 1525/13- 23 mp, PT 1525/14-4mp , teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în Str.Vasile Liţu nr. 2, cu respectarea dreptului de preepmţiune pentru   Baciu Ion şi Virginia.

Art. 3 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 142