ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor imobile de la SC GO SA în vederea amenajării sediului DADP

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2008

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale rep;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă închirierea suprafeţei de 120 mp birouri şi atelier aparţinând SC GO SA aflate pe str. Podu Verde, în vederea amenajării sediului DADP, pentru suma de 1000 euro/lună, ce se va achita în lei, la cursul leu/euro din ziua facturării.

           Art. 2 Se aprobă închirierea suprafeţei de 1000 mp teren aparţinând SC GO SA pentru amenajarea parculul auto al DADP, pentru suma de 1 leu/mp/lună.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin DADP va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

 

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 147