ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vânzării către SC Centrul Medical Dorna  SRL a suprafeţei de 108 mp teren, situat în str. Mihai Eminescu nr. 26, aferent construcţiei proprietate             

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.(3) , art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a parcelei cadastrale 424/4  din CF 4405   a comunei cadastrale Dorna.

        Art. 2 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 108 mp  , teren situat  în str. Mihai Eminescu nr. 26, parte din PT 424/4  din CF 4405 , teren aferent construcţiilor proprietate particulară,  cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  SC Centrul Medical Dorna SRL.

Art. 3 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art. 4 Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local.

 

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 148