ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   vânzării către SC Koala   SRL a suprafeţei de 209 mp teren, situat în str. Mălinilor, aferent construcţiei proprietate                       

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.(3) , art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a parcelei cadastrale 2346/1  din CF 5754   a comunei cadastrale Dorna.

           Art. 2 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 209 mp, teren parte din  PT 2346/1  din CF 5754,  aferent construcţiei proprietate  situat în Str.Mălinilor, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  SC KOALA SRL.

Art. 3 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 30 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art. 4 Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local.

 

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 149