ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor, a datei și a programului

manifestărilor “Serbările Zăpezii”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.“a” pct.4 și 5, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă data pentru organizarea manifestărilor “Serbările Zăpezii” pentru în perioada 15 -17 februarie 2008.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei RON necesară organizării și desfășurării manifestărilor Serbările Iernii 2008.

Art.3 Detalierea cheltuielilor, este prezentat în devizul estimativ, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Compartimentul administrativ, Casa de cultură și Serviciul de promovare a turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.15

 

 

 

 

Anexă la HCL nr.________________

 

 

 

DEVIZ ESTIMATIV

 

 

TOTAL: ___________ lei RON