ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru membrii comisiei de vânzare şi a comisiei de contestaţie a spaţiilor medicale  conform OUG nr. 68/2008

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (7) din  OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ;

 

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit.”b”precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se stabilişte o indemnizaţie în cuantum de în cuantum de 9 lei/oră, corespunzător unui salariu orar de Consilier superior clasa I, treapta I, pentru activitatea depusă de fiecare membru al comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002.

Art. 2 Indemnizaţia se achită din fondurile realizate din vânzarea spaţiilor comerciale.

Art. 3 Primarul municipiului, prin serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 152