ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   închirierii suprafeţei de 6 mp teren, situat în Str.Negreşti, nr.9  către Berbeci Olesea                  

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în dat de 30.09.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea suprafeţei de 6 mp teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată, în Str.Negresti, nr.9,  către Berbeci Olesea., în vederea extinderii chioşcului proprietate, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 2 Preţul de închiriere al terenului de la art.1 se stabileşte conform HCL anuale.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 153