ROMÂNIA                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  suprafeţei de 40 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48,   proprietatea domnului Piticari Eugenie,  teren afectat de montarea conductelor  de canalizare

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “bşi alin. (4) lit. “eşi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea suprafeţei de 40 mp teren, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire,  situat în str. Republicii nr.48, de la Piticari Eugenie, teren afectat de montarea conductelor de canalizare.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 6 lei/mp/lună, conform HCL nr.92/2007.

Art. 3 Se aprobă  cu titlu de despăgubiri, plata sumei de 5000 lei pentru prejudiciile cauzate terenului  de la art.1

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  DSIE şi Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 154