ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere al Universităţii Alexandru Ioan Cuza –Iaşi pentru spaţiul din incinta Casei de Cultură

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în dat de 30.09.2008

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 rep. privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

          În temeiul dispoziţiilor   art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a” pct.1,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:   

           Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de închiriere a  spaţiului din incinta Casei de cultură , pe o perioadă de 5 ani , cu posibilitate de prelungire, conform legii.

           Art. 2 Se stabileşte chiria lunară la 1000 lei, ce se va achita până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna în curs, chirie ce se va actualiza prin hotărâri anuale ale Consiliului local.        

           Art. 3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură şi serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 155