ROMÂNIA                        

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase rezultate din Parcul balnear

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “bşi alin. (4) lit. “eşi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă  preţul de pornire la licitaţie  la preţul de 160 lei/mc pentru masa lemnoasă  de gater, lemn de celuloză 70 lei/mc, lemn de foc 40 lei/mc, rezultată din Parcul balnear.

Art. 4 Primarul municipiului, prin compartimentul cadastru ,  DSIE şi Serviciul de contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 156