ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 505 mp situat în str. Republicii nr.5, aferent imobilului proprietate a SC GIMIL SERV SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”b”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a parcelei cadastrale 387/1  din CF 7638   a comunei cadastrale Dorna.

            Art. 2  Se aprobă vânzarea suprafeţei de 505 mp teren identic cu  parcela topo nr387/1 , teren aferent Hotelului Carol,  situat în str. Republicii nr.5, către SC GIMIL SERV SRL - proprietara construcţiilor.

            Art. 3 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 50 euro/mp,  cu achitarea integrală la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

            Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 158