ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Parteneriatului dintre Serviciul Public de Asistenţă Socială al  Primăriei municipiului Vatra Dornei şi Asociaţia să îmbătrânim frumos Bucovina

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului, raportul Compartimentului de specialitate şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” şi alin.7 lit “a” art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Parteneriatul dintre Serviciul Public de Asistenţă Socială al  Primăriei municipiului Vatra Dornei şi Asociaţia ,,Să îmbătrânim frumos –Bucovina”.

Art. 2 Se aprobă Protocolul de parteneriat, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul D.S.I.E. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Vlasa Petronela

 

Vatra Dornei

30.09.2008

NR. 159

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI ÎNTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VATRA DORNEI ŞI ASOCIAŢIA „SĂ ÎMBĂTRÂNIM FRUMOS -BUCOVINA” ÎN VEDEREA DERULĂRII UNOR PROIECTE ÎN DOMENIUL SOCIAL

 

            Organizaţiile neguvernamentale joacă un rol fundamental într-un sistem democratic. Ele sunt esenţiale pentru mobilizarea şi implicarea cetăţenilor care doresc să joace un rol activ şi responsabil prin activităţi desfăşurate în beneficiu public.

            Având în vedere lansarea Fondului ONG, Asociaţia „Să îmbătrânim frumos- Bucovina „ îşi propune depunerea unei cereri de finanţare în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială al Primăriei Municipiului Vatra Dornei, in vederea înfiinţării unui Centru de zi pentru persoane vârstnice.

Fondul ONG este parte din sprijinul pe care îl primeşte România prin intermediul Mecanismului Financiar din partea statelor membre EEA – CEFTA (Zona Europeană a Liberului Schimb): Islanda, Norvegia şi Lichtenstein.

Solicitanţii eligibili sunt  organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ – în situaţia dată Asociaţia “Să îmbătrânim frumos Bucovina”.

Prin parteneriatul cu Serviciul Public de Asistenţă Socială al Primăriei Municipiului Vatra Dornei  se vizează cooperarea în vederea acoperirii nevoilor persoanelor vârstnice aflate în evidenţa celor doua institutii de protectie socială.

Faţă de cele prezentate vă rog să analizaţi şi hotărâţi!

 

 

PRIMAR,

ING IOAN MORARU

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

RAPORT

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI ÎNTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VATRA DORNEI ŞI ASOCIAŢIA „SĂ ÎMBĂTRÂNIM FRUMOS -BUCOVINA” ÎN VEDEREA DERULĂRII UNOR PROIECTE ÎN DOMENIUL SOCIAL

 

            Organizaţiile neguvernamentale joacă un rol fundamental într-un sistem democratic. Ele sunt esenţiale pentru mobilizarea şi implicarea cetăţenilor care doresc să joace un rol activ şi responsabil prin activităţi desfăşurate în beneficiu public.

            Având în vedere lansarea Fondului ONG, Asociaţia „Să îmbătrânim frumos- Bucovina „ îşi propune depunerea unei cereri de finanţare în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială al Primăriei Municipiului Vatra Dornei, in vederea înfiinţării unui Centru de zi pentru persoane vârstnice.

Fondul ONG este parte din sprijinul pe care îl primeşte România prin intermediul Mecanismului Financiar din partea statelor membre EEA – CEFTA (Zona Europeană a Liberului Schimb): Islanda, Norvegia şi Lichtenstein.

Solicitanţii eligibili sunt  organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ – în situaţia dată Asociaţia “Să îmbătrânim frumos Bucovina”.

Prin parteneriatul cu Serviciul Public de Asistenţă Socială al Primăriei Municipiului Vatra Dornei  se vizează cooperarea în vederea acoperirii nevoilor persoanelor vârstnice aflate în evidenţa celor doua institutii de protectie socială.

 Centrul de zi pentru persoane vârstnice va oferi următoarele tipuri de servicii:

-            suport si asistenta pentru persoanele varstnice ramase singure;
- socializarea persoanelor varstnice;
- actiuni de sprijin si suport;
- asistenta in rezolvarea problemelor administrative si consiliere sociala;
- terapie ocupationala;
- activitati cultural-educative (spectacole, excursii, aniversari…);
- servicii proximale de asistenta psiho-sociala si medicala;
- consiliere juridica;
- servicii sociale (clasa de gatit, ajutoare materiale, cadouri la momente aniversare provenite din donatii si sponsorizari);
- activitati si exercitii fizice pentru mentinerea mobilitatii;
- activitati de petrecere a timpului liber si loisir;

  - servici medicale;
 - kinetoterapie;
 - gimnastica medicala;
 - actiuni de promovare a filantropiei si de promovare a voluntariatului;

 

 

            Faţă de cele prezentate vă rog să analizaţi şi să hotărâţi!

 

 

SERVICIUL DSIE,

MARIANA BOIARINOF