ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării acordului de înfrățire între părțile : Municipiul Vatra Dornei,Județul Suceava și orașul Yasinya - Ucraina

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Consilierul local Ioan Agapi, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere avizul favorabil nr.44.369/13.12.2007 al Ministerului Internelor și avizul nr.42.693/04.12.2007 al Reformei Administrative și al Ministerului de externe;

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” și alin.7 lit.”b și ”art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea “Acordului de înfrățire între Municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava și orașul Yasinya - Ucraina”

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Vatra Dornei pentru a semna acordul de înfrățire între Municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava și orașul Yasinya - Ucraina”.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.16