ROMÂNIA

 

JUDEŢUL SUCEAVA

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea cofinanţării ProiectuluiRefacerea şi dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei” –  LOT 2

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.10.2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

 

Având în vedere adresa nr.27221/15.10.2008 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţei;

 

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, precum şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă cofinanţarea proiectului “Refacerea şi Dezvoltarea Infrastructurii de Turism în Parcul Balnear Vatra Dornei”- Lotul 2, cu suma de 1.218.755,17 Euro, reprezentând cheltuieli eligibile, conform contractului de lucrări, aferente Consiliului Local Vatra Dornei.

 

Art.2. Se aprobă finanţarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului precum şi eventualele depăşiri ale contractului de lucrări.

 

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia economică şi Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

21.10.2008

NR. 161