ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea aderării municipiului Vatra Dornei īn cadrul Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30.10.2008

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    Īn temeiul art. 11 alin. (4), art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1  Se aprobă aderarea municipiului Vatra Dornei īn cadrul Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice.

 

Art. 2 Se aprobă  Statutul Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice, prevăzut īn anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se īmputerniceşte primarul municipiului domnul Ioan Moraru pentru semnarea cererii de aderare şi ca reprezentant a Consiliului Local Vatra Dornei īn cadrul Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice.

 

Art. 4  Se aprobă achitarea cotizaţiei anuale  către asociaţie īn sumă de 3000 lei,  ce se va suporta din bugetul local.

 

Art. 5 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Vatra Dornei vor duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 162