ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Parteneriatului cu Asociaţia Euroarte pentru realizarea Taberei de fotografie Vatra Dornei 2008

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului, raportul Compartimentului de specialitate şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” şi alin.7 lit “a”,  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Parteneriatul cu Asociaţia Euroarte pentru realizarea Taberei de fotografie Vatra Dornei 2008 , ce se va desfăşura în perioada 21-23 noiembrie 2008.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei, ca premii pentru câştigătorii concursului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Promovarea Turismului şi Salvamont şi Casa de cultură va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

    Contrasemnează

Secretar municipiu

     Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 163