ROMÂNIA                                      

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 26/2007  privind aprobarea extinderii reţelei de termoficare în Ansamblul de locuinţe situat în strada Schitului  

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d” şi alin. 6 pct. 14, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001. – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se  complete  HCL nr. 26/2007,  cu aprobarea întocmirii unui studiu de foraj geotehnic pentru Proiectul ,, Alimentare cu căldură a imobilelor din strada Schitului”

          Art. 2    Sumele suplimentare necesare executării lucrărilor de termoficare în Ansamblul din strada Schitului vor fi suportate de la bugetul local.

    Art. 3 Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR.165