ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL  LOCAL  AL   MUNICIPIULUI  

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor

pentru anul 2009

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

              - art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

  - art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale;

              -art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 –privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 290^1 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii. 571/2003 privind Codul fiscal

         Ţinând seama de prevederile Hotărârii  nr. 1514/2006 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzi,  Legea nr.343/2006 si OUG 91/2008  privind modificarea şi completarea Legea 571/2003 privind Codul fiscal,

        Analizând Nomenclatura stradală, precum şi Planul urbanistic general al municipiului Vatra Dornei,

        Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2008  în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin(4) lit. “c” şi art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

    ART. 1  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2009, după cum urmează:

        a) nivelurile stabilite în sume fixe conform reglementărilor legale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 2008 şi 2009, constituind anexa nr.1,

        b) în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%  la valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Cap. II din anexa nr. 1 .

        c) cota de impozit  pe clădiri proprietatea persoanor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor cu data de 01.01.2006  sau care au dobândit clădirile începând cu data de 01.01.2006 prevăzută la art.253, alin.2- Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare se stabileşte la 1,2 %(majorat cu 9% faţă de anul 2008) ;

        d) cota de impozit pe clădiri la persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare cu 1 ianuarie 2006 , prevazută la art.253 alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal modificat de  Ordonanţa de Urgenţă  nr. 83/2004, se stabileşte la 10 %;

        e) pentru clădirile proprietate publică  sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri – prevăzute la alin.c), d);

         f) pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,  concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

        g) cota taxei de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 270 alin. 4 din Legea nr.571/2003 privind  Codul fiscal, se stabileşte la 3 %;

        h) cota taxei  hoteliere prevăzută la art 279 alin.2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, se stabileşte la 3 %  şi se aplică la tariful  de cazare numai pentru o singură noapte de cazare, indiferent de perioada  de cazare

 

    ART. 2  Bonificaţia prevazută pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri , a impozitului pe teren şi impozitul pe mijlocul de transport, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv, prevăzută la art. 255 alin.2, art 260 alin2, art 265 alin 2 din Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii. 571/2003, se stabileşte după cum urmează:

    a) în cazul impozitului pe clădiri, la  5  %;

    b) în cazul impozitului pe teren, la  5  %

    c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport, la  5 %.

 

    ART. 3 (1) Majorarea anuală prevazuta la art.287 din Legea nr. 571/2003, se stabileşte după cum urmează:

    a) în cazul impozitului pe clădiri, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.II

    b) în cazul impozitului pe teren, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.III

    c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport prevăzută la art.263, alin.2,6 şi 7 cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.IV;

    d) în cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor-cota de majorare0% anexa nr. 1-cap.V:

    e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, - cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap.VI

    f) în cazul impozitului pe spectacole, - cota de majorare 0 % anexa nr. 1-cap.VII

   g) în cazul altor taxe locale, cota de majorare specificată în anexa nr. 1-cap. X.

                (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

 

    ART. 4 (1)Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit cod CAEN 5530-resturante şi 5540-baruri, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, conform cap. V, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

                  (2)Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei prevăzute la alin.(1) se achită până la data de 30 iunie. Pentru neachitarea taxei la termenul precizat, contribuabili datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale.

                (3)Desfăşurarea de către comercianţi a activităţilor prevăzute la alin.(1) fără autorizaţie se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 2000 lei.

 

    ART.5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice pentru anul 2008, se aplică zonarea municipiului Vatra Dornei descrisă în anexa nr.2 la prezenta hotărâre

 

   ART. 6  Se aprobă taxele speciale şi cuantumul lor pentu anul 2009 potrivit anexei nr.3.

 

    ART.7  Se aprobă nivelul  chiriilor, tarifelor şi taxelor altele decât cele prevăzute la anexa 1, după cum urmează:

 - chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public şi privat sunt cele prevăzute în anexa nr.4.

- chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sunt cele stabilite în anexa nr.5.

- tarifele pentru  prestări servicii sunt cele prevăzute în anexa nr. 6

 

   ART. 8. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   ART. 9  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârile Consiliului Local având acelaşi obiect.

 

  ART.10  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Vatra Dornei.

 

    Art.11   Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin presa locală.

 

ART. 12  Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.01.2009 şi vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

                                                                                                                   Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 166

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1

 

TABLOU

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 2009

 

 

I.                   CODUL FISCAL  -  TITLUL IX –Impozite şi taxe locale – Legea nr. 571/2003

 

 

CAPITOLUL II  - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

 

 

 

Art. 251 alin.(3) Valorile impozabile pe mp de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2008

Cotă majorare faţă de anul 2008

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2009

Valoare impozabilă

Lei/mp

Valoare impozabilă

Lei/mp

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

( condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

 

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

( condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

 

0

1

2

3

4

5

A.Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

741

441

5,00%

778

463

B.Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

202

126

4,95%

212

132

C.Construcţii anexe cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

126

113

4,76%

132

118

D. Construcţii anexe cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

76

49

5,20%

80

52

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare din  tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

 

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

NOTĂ

 

ART. 249
    Reguli generale – impozit pe clădiri

    (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.

    (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

    (3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

 

ART. 251

    (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

    (2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

   (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

 

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

II

Rangul satelor componente

V

A

2,40

1,05

B

2,30

-

C

2,20

-

D

2,10

-

 

    (7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

    a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

    (8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

   (8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

 

ART. 255

    Plata impozitului

    (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

    (3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III  - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

 

 

 

Art. 258 alin. (2) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intrvilan – terenuri cu construcţii.

 

 

ZONA ÎN CADRUL LOCALITĂŢII

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2008

Lei/ha

Cotă majorare faţă de anul 2008

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2009

Lei/ha

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

SATE COMPONENTE ALE MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

SATE COMPONENTE ALE MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

0

1

2

3

4

5

A

5983

564

5,00%

6282

592

B

4174

 

5,00%

4383

 

C

2642

 

5,00%

2774

 

D

1397

 

5,00%

1467

 

 

 

 

ART. 256 Reguli generale – impozit pe teren

    (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

    (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.

    (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

 

 ART. 260 Plata impozitului

    (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

        (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Art. 258 alin. (4) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN  - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

 

NR. CRT

Zonă

Categoria de folosinţă

 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2008

Lei/ha

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2009

Lei/ha / % de creştere faţă de 2008

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Teren arabil

22 

17 

15

13

23 / 4,54%

18 / 5,88%

16 / 6,66%

14 / 7,69%

2

Pasune

17 

15 

13 

10 

18 / 5,88%

16 / 6,66%

14 / 7,69%

   11 / 10,00%

3

Faneata

17 

15 

13 

10 

18 / 5,88%

16 / 6,66%

14 / 7,69%

   11 / 10,00%

4

Vie

37 

28 

22 

15 

39 / 5,41%

29 / 3,57%

23 / 4,54%

16 / 6,66%

5

Livada

42 

37 

28 

22 

44 / 4,76%

39 / 5,41%

29 / 3,57%

23 / 4,54%

6

Păduri sau alt teren cu vegetaţie forestieră

22 

17 

15 

13 

23 / 4,54%

18 / 5,88%

16 / 6,66%

14 / 7,69%

7

Teren cu ape

13 

10 

         6 

X

14 / 7,69%

11 / 10,00%

7 / 16,66%

X

8

Drumuri si căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

Pentru determinarea impozitului pe teren suma stabilită, potrivit alin. (4) se ajustează coeficient de corecţie corespunzător rangului localităţii, respectiv:

  - 4 pentru terenurile din municipiul Vatra Dornei

                                                      - 1 pentru terenurile din satele componente ale municipiului Vatra Dornei

 

  NOTĂ

ART. 258

    (5^1) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3) - (5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

    b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

    (5^2) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.258, alin (6)           -       IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE   AMPLASATE  ÎN EXTRAVILAN

                                                 

Nr. Crt.

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL2008 lei/ha
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009 lei/ha

COTA DE MAJORARE FAŢĂ DE 2008 - 5%

RANGUL II municipiu

RANGUL V sate componenete

RANGUL II municipiu

RANGUL V sate componenete

ZONA A

ZONA B

ZONA A

ZONA B

ZONA A

ZONA B

ZONA A

ZONA B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Teren cu construcţii

52,80

46,00

23,10

20,00

55,44

48,30

24,26

21,00

2

Arabil

86,40

78,20

37,80

34,00

90,72

82,11

39,69

35,70

3

Păşune

48,00

41,40

21,00

18,00

50,40

43,47

22,05

18,90

4

Fâneaţă

48,00

     41,40

21,00

18,00

50,40

     43,47

22,05

18,90

5

Vie pe rod

96,00

87,40

42,00

38,00

100,80

91,77

44,10

39,90

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Livadă pe rod

96,00

87,40

42,00

38,00

100,80

91,77

44,10

39,90

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28,80

23,00

12,60

10,00

30,24

24,15

13,23

10,50

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi cu rol de protecţie

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Teren cu apă, altul decât cu amenajări piscicole

 9,60

6,90

4,20

3,00

10,08

7,24

4,41

3,15

8.1

Teren cu amenajări piscicole

57,60

50,60

25,20

22,00

60,48

53,13

26,46

23,10

9

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

NOTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma  prevăzută în coloanele 2,3,4,5-2008, respectiv 6,7,8,9-2009 din

 

tabelul de mai sus rezultată prin înmulţirea sumei corespunzatoare zonei din OUG nr. 21/2006,  cu coeficientul de corecţie prevazut la art. 251, alin(5), din Legea 571/2003 după cum urmează:

 

 

PE- i din OUG nr. 21/NTRU 2008

Rang  II-  Zona A- 2,40 : Zona B –2,30         

 

Rang V - Zona A –1,05  : Zoan B -1,00

 

 

PENTRU 2009

 

Rang  II-  Zona A- 2,40 : Zona B –2,30         

 

Rang V - Zona A –1,05  : Zona B -1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV –TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

 

 

 

Art. 263 alin.(2)               Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

 

MIJLOC DE TRANSPORT

NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2008(impozit)

Cotă majorare faţă de anul 2008

NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009(impozit)

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

1.Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

7

 

14,28%

 

8

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cmc inclusiv

15

 

6,66%

16

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3şi 2600 cmc inclusiv

30

 

6,66%

32

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cmc inclusiv

60

 

5,0%

63

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3

120

5,00%

126

6.Autobuze, autocare, microbuze

20

5,00%

21

7.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

25

4,00%

26

8.Tractoare înmatriculate

15

6,66%

16

 

NOTĂ

 

Art. 263 alin (3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV –TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

 

Art. 263, alin.(4) şi art. 292 alin(3)   Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

 

 

 

NUMĂRUL AXELOR

ŞI MASA TOTALĂ MAXIMĂ

AUTORIZATĂ

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL ANUL 2009

Identice cu anul 2008

 

 

IMPOZITUL, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

IMPOZITUL, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

I.Vehicule cu două axe

x

x

x

x

 

1.masa nu mai puţin 12 tone,dar nu mai mult de13 tone

0

72

0

102

 

2.masa nu mai puţin 13 tone,dar nu mai mult de 14 tone

72

198

102

282

 

3.masa nu mai puţin 14 tone,dar nu mai mult de 15 tone

198

278

282

397

 

4.masa nu mai puţin 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

278

630

397

899

 

II. Vehicule cu trei axe

x

x

x

x

 

1.masa nu mai puţin 15 tone,dar nu mai mult de 17 tone

72

125

102

178

 

2.masa nu mai puţin 17 tone,dar nu mai mult de 19 tone

125

255

178

364

 

3. masa nu mai puţin 19 tone,dar nu mai mult de 21 tone

255

331

364

473

 

4. masa nu mai puţin 21 tone,dar nu mai mult de 23 tone

331

510

473

729

 

5. masa nu mai puţin 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone

510

793

729

1.132

 

6. masa nu mai puţin 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

510

793

729

1.132

 

II.Vehicule cu patru axe

x

x

x

x

 

1.masa nu mai puţin 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone

331

336

473

479

 

2.masa nu mai puţin 25 tone,dar nu mai mult de 27 tone

336

524

479

748

 

3.masa nu mai puţin 27 tone,dar nu mai mult de 29 tone

524

832

748

1.188

 

4.masa nu mai puţin 29 tone,dar nu mai mult de 31 tone

832

1.234

1.188

1.762

 

5.masa nu mai puţin 31 tone, dar nu mai mult de 32 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

 

 

 

 

 

 

Art.263, alin.(5) şi art. 292 alin. (3)    Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone

 

 

 

NUMĂRUL AXELOR

ŞI MASA TOTALĂ MAXIMĂ

AUTORIZATĂ

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009

Identice cu anul 2008

 

IMPOZITUL, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

IMPOZITUL, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

 

I. Vehicule cu 2 + 1 axe

x

x

x

x

 

1.masa nu mai puţin 12 tone,dar nu mai mult de14 tone

0

0

0

0

 

2.masa nu mai puţin 14 tone,dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3.masa nu mai puţin 16 tone,dar nu mai mult de 18 tone

0

33

0

46

 

 

4.masa nu mai puţin 18 tone dar nu mai mult de 20 tone

33

74

46

105

 

5. masa nu mai puţin 20 tone dar nu mai mult de 22 tone

74

173

105

246

 

6. masa nu mai puţin 22 tone dar nu mai mult de 23 tone

173

223

246

318

 

7. masa nu mai puţin 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

223

402

318

574

 

8 masa nu mai puţin 25 tone,dar nu mai mult de 28 tone

402

705

574

1.007

 

II. Vehicule cu  2+ 2 axe

x

x

x

x

 

1.masa nu mai puţin 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone

69

161

98

230

 

2.masa nu mai puţin 25 tone,dar nu mai mult de 26 tone

161

264

230

377

 

3. masa nu mai puţin 26 tone,dar nu mai mult de 28 tone

264

388

377

554

 

4. masa nu mai puţin 28 tone,dar nu mai mult de 29 tone

388

469

554

669

 

5. masa nu mai puţin 29 tone,dar nu mai mult de 31 tone

469

770

669

1.099

 

6. masa nu mai puţin 31 tone,dar nu mai mult de 33 tone

770

1.068

1.099

1.525

 

7. masa nu mai puţin 33 tone,dar nu mai mult de 36 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

 

8. masa nu mai puţin 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.068

1.622

1.525

2.316

 

III. Vehicule cu 2 + 3 axe

x

x

x

x

 

1.masa nu mai puţin 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone

850

1.183

1.214

1.689

 

2. . masa nu mai puţin 38 tone,dar nu mai mult de 40 tone

1.183

1.608

1.689

2.296

 

IV. Vehicule cu 3 + 2 axe

x

x

x

x

 

1. masa nu mai puţin 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone

751

1.043

1.073

1.489

 

2. masa nu mai puţin 38 tone,dar nu mai mult de 40 tone

1.043

1.442

1.489

2.060

 

3.masa nu mai puţin 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

1.442

2.133

2.060

3.047

 

V. Vehicule cu 3 + 3 axe

x

x

x

x

 

1. masa nu mai puţin 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone

427

517

610

738

 

2. . masa nu mai puţin 38 tone,dar nu mai mult de 40 tone

517

772

738

1.102

 

3. masa nu mai puţin 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

774

1.229

1.102

1.755

 

 

Notă:

HOTĂRÂRE   Nr. 44 din 22 ianuarie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfă prevăzute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, impozitul anual se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.

    (2) Prin masa totală maximă autorizată se înţelege masa totală a vehiculului încărcat, declarată admisibilă cu prilejul autorizării de către autoritatea competentă.

    (3) Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată, avute în vedere la calcularea impozitului, sunt cele înscrise în cartea de identitate a autovehiculului în rândul 7 şi, respectiv, rândul 11.

    (4) Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informaţie suplimentară, deţinătorii vor prezenta o adeverinţă eliberată în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

112. În cazul în care contribuabilii nu depun documentele care să ateste sistemul suspensiei, impozitul pe mijloacele de transport se determină corespunzător autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie".

OUG nr. 155/2007

pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

            În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal , pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevăzută la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile şi operatorii de transport rutier astfel cum sunt aceştia definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare pe propria răspundere, până la data de 31 martie 2008, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.

 

 

 

 

 

 

 


Art.263, alin.6)  - Remorci, semiremorci, rulote

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2008

Cotă majorare faţă de anul 2008

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009

IMPOZITUL, în lei

IMPOZITUL, în lei

a. Până la 1 tonă inclusiv

7

14,28%

8

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

24

8,33%

26

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

37

8,10%

40

d. Peste 5 tone

46

8,69%

50

Art.263, alin.(7)  -  Mijloace de transport pe apă

Mijloace de transport pe apă

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2008

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2009

IMPOZITUL, în lei

IMPOZITUL, în lei

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

15

15

2. Bărci fără motor, folosite in alte scopuri

40

40

3 Bărci cu motor

150

150

4. Nave de sport şi agrement *)

Între 0 şi 800

800

5. Scutere de apă

150

150

6. Remorchere si împingătoare :

X

X

a) până la 500 CP inclusiv

400

400

b) peste 500 CP ,dar nu peste 2.000 CP

650

650

c) peste 2.000 CP , dar nu peste 4000 CP

1.000

1.000

d) peste 4000 CP

1.600

1.600

7. Vapoare - pentru fiecare  1000 TDW sau fracţiune din acesta

130

130

8.Ceamuri, şlepuri şi baraje fluviale

X

X

   a) cu capacitatea de incarcare de pana la 1500 tone

130

130

   b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone, dar nu peste 3000 tone

200

200

  c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

350

350

 

NOTĂ 

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod

ART. 265

    Plata impozitului

    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

    (5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V.-TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,     AVIZELOR  ŞI  AUTORIZAŢIILOR

 

 

Art.267. alin(1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL  2008

Taxă, în lei

 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL  2009

Taxă, în lei

 

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

 

    a) până la 150 mp,inclusiv

 

4

4

 

    b) de la 151 mp la 250 mp inclusiv

 

6

6

 

    c) de la 251 mp la 500 mp ,inclusiv

 

8

8

 

    d) de la 501 mp la 750 mp,inclusiv

 

9

9

 

    e) de la 751 mp la 1000 mp,inclusiv

 

12

12

 

     f) peste 1000 mp

 

12 + 0,01 lei/mp.

pentru fiecare mp

care depăşeşte

1.000 mp

12 + 0,01 lei/mp.

pentru fiecare mp

care depăşeşte

1.000 mp

 

În mediul rural taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala cu 50 % din taxa stabilită pentru mediul urban.

 

 

Art.267. alin(4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

7

pentru fiecare mp afectat

7

pentru fiecare mp afectat

 

 Art.267. alin(7)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete , cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor                   

 

 

7

pentru fiecare mp de suprafată ocupată de construcţie

 

 

7

pentru fiecare mp de suprafată ocupată de construcţie

 

Art.267. alin(11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

10

pentru fiecare racord

10

pentru fiecare racord

 

Art.267. alin(12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile specializate din cadrul Consiliului Judeţean

13

13

 

Art.267. alin. (13)

Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresa

8

8

 

Art.268. alin. (1)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice                            

1)  în mediul urban:

 

     a)  pentru meseriaşi şi cărăuşi

10

10

 

     b)  pentru cazane de fabricat rachiu

16

16

 

     c)  pentru liber profesionişti

24

24

 

     d)  pentru mori, prese, darace

50

50

 

     e) pentru activităţi .de proiectare

57

57

 

     f) pentru alte activităţi, care nu suntcuprinse în cele  de mai sus (ex.  comercianţi en-detail)

57

57

 

2)  în mediul rural :

 

 

   a)  pentru meseriaşi şi cărăuşi

3

3

 

   b)  pentru cazane de fabricat rachiu

5

5

 

   c)  pentru liber profesionişti

7

7

 

   d)  pentru mori, prese, darace

10

10

 

   e)  pentru activităţi .de proiectare

11

11

 

   f)  pentru alte activităţi, care nu sunt cuprinse în cele  de mai sus (ex.  comercianţi en-detail)

11

11

 

Art.268. alin. (1^1) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1)."

 

Art.268. alin.(2)                      

Taxa pentru eliberare autorizaţiilor sanitare de funcţionare

16

 

16

 

 

Art.268. alin (3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale:

 

A1 Scara 1 : 500

15

15

 

A2 Scara 1 :1000

22

22

 

A3 Scara 1 : 2000

27

27

 

ART.268 alin(4)                                                                                                     Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

19

19

 

ART.268 alin(5) *)                                                                                                    Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică ( activităţi încadrate la cod CAEN 5530-restaurante şi 5540- baruri

                      -Restaurante/baruri  categ.a I-a

                      -Restaurante/baruri  categ.a II-a

                      -Restaurante/baruri  categ.a III-a

Unităţi de alimentaţie publică situate în: **)

                      -Zona A+Zona B

                      -Zona C

                      -Zona D

 

 

 

610

270

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

270

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.268 alin(6) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

 

 

NOTĂ

 

*)   Taxa pentru eliberarea / vizarea  anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţi de alimentaţie publică activităţi încadrate la cod CAEN 5530-restaurante şi 5540- barurise achită integral anticipat eliberări/vizării acesteia indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal termenul de plată anual este data de 30 iunie 2009.

     Pentru desfăşurarea activităţi de alimentaţie publică noi activitate încadrată la cod CAEN 5530-restaurante şi 5540- baruri, taxa pentru eliberarea / vizarea  anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se achită integral anticipat eliberări/vizarii acesteia proporţional cu numărul de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal dar nu mai târziu  de data de 29 a lunii următoare începerii activităţii.

**)  La stabilirea taxei se are în vedere zonarea intravilanului municipiului Vatra Dornei prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

     Desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică fără autorizaţia prevăzută la art..268 alin(5)-(6)-Legea nr.571/2003-Cod fiscal se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 2000 lei.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI    -  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR  DE   RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

 

 

ART.271 alin. (2)

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL ANUL 2008

 

Cotă majorare faţă de anul 2008

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL ANUL 2009

 

lei/mp sau

fracţiune de mp-

lei/mp sau

fracţiune de mp-

 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economică

 

28

7,14%

 

30

 

b) în cazul oricărui alt panou,afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

 

 

21

9,52%

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă:

 

Art. 271

(1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.

(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate trebuie să depună o declaraţie anuală, până pe data de 31 ianuarie a anului fiscal în curs, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPITOLUL VII  -                IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

 

 

 

Art.275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2008

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2009

-         lei/mp –

 

 

- lei/mp-

a)   în cazul videotecilor

1

1

b)    în cazul discotecilor

2

2

 

NOTA

Art.275

(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii, respectiv:

- 4 pentru vidioteci, discoteci din municipiul Vatra Dornei;

                          - 1 pentru vidioteci, discoteci din satele componente ale municipiului Vatra Dornei

 

 (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.

 

ART. 277

    Plata impozitului

    (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

    (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

 

 

 

 

 

                    

                        CAPITOLUL X -  ALTE  TAXE LOCALE

 

 

 

Art.283.alin.(1)  Taxa zilnică  pentru utilizarea temporară  a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologice

 

 

UM.

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2008

Cotă de majorare faţă de anul 2008

 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL  2009

 

 

1. Taxa parcare autovehicole:

    a) parcare ocazională

          -autovehicole pâna la o tonă

          -autovehicole peste o  tonă

          -staţionare 24 ore

    b) parcare curentă:

          -abonament parcare sejur   7 zile

          -abonament parcare sejur 10 zile

          -abonament parcare sejur 18 zile

          -abonament anual

 

 

lei/ora

lei/ora

lei/zi

 

    lei

    lei

    lei

    lei

 

 

1

2

8

 

13

20

32

600

 

 

 

 

 

 

 

1

2

8

 

13

20

32

600

 

2.Taxa privind accesul autovehiculelor

a) pe stăzile cu acces interzis(str. Luceafarului) :                               -        - autovehicole pănă la o tonă

         - autovehicole între 1-2 tone

   - accesul fără plata taxei

b) pe străzile cu limită de tonaj

         -autovehicole cu tonaj mai mare decât cel permis

         -accesul fără plata taxei

 

 

lei/luna

lei/luna

amenda

 

lei/luna

 

amenda

 

 

54

78

384

 

128

 

1284

 

 

 

 

 

54

78

384

 

128

 

1284

 

3.Taxa pentru depozitare materiale

            

lei/mp/zi

 

1

 

1

 

4.Taxă comercializare produse agroalimentare :

 

 

A.Vânzarea produselor de orice fel:

      a) vehicole (carute)

      b) autovehicole până la o tonă

      c) autovehicole până la o tonă cu remorcă

      d) autovehicole între 1-3 tone

      e) autovehicole peste 3 tone

      f) autovehicole peste3 tone cu remorcă

 

lei/mp/zi

lei/mp/zi

lei/mp/zi

lei/mp/zi

lei/mp/zi

lei/mp/zi

 

6

20

30

40

50

60

 

Lei/zi

Lei/zi

Lei/zi

Lei/zi

Lei/zi

Lei/zi

 

6

20

30

40

50

60

 

B.Desfacere produse la mese şi tarabe in piaţă:

      a)în sezon: 01.05.2005-31.10.2005

         -producători particulari

         - S.R.L.,S.N.C.,S.A., A.F.,P.F

       b).în extrasezon toţi comercianţii

 

 

lei/zi

lei/zi

lei/zi

 

 

9

14

9

 

 

11,11%

7,14%

11,11%

 

 

10

         15

10

 

B’ Desfacere produse la boxe metalice în piaţă

lei/zi

-

 

25

 

C.Folosire platourilor de desfacere

a) pentru produse vrac (pepene,varză)

b) lăzi

c) saci

d) butoaie

e) flori naturale

f)  răsaduri

g) pomi fructiferi

 

lei/mp/zi

lei/mp/zi

lei/mp/zi

lei/mp/zi

lei/mp/zi

lei/mp/zi

lei/mp/zi

 

c/v 1 kg. marfă

c/v 1 kg. marfă c/v 1 kg. marfă

5

5

5

5

 

 

c/v 1 kg. marfă

c/v 1 kg. marfă c/v 1 kg. marfă

5

5

5

5

 

D.Pentru vânzare de :

a) bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 6 luni

b) porcine până la 6 luni, caprine, ovine

c) animale mici si păsări, pui de 1 zi

 

lei/buc/zi

 

9

8

6

 

11,11%

12,50%

16,66%

 

10

9

7

 

E.Targuri, bazare – expunerea spre vanzare a obiectelor

a) la masa

b) la platou

c) din si de pe autoturism

d) expunerea covoarelor pe gard

 

lei/zi

lei/zi

lei/zi

lei/mp/zi

 

3

2

9

1

 

66,66%

200%

11,11%

 

5

4

10

1

 

5. Taxa zilnică  pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură si arheologie

 -Persoane fizice

 -Elevi, studenţi, militari

 

 

 

lei/pers

 

 

 

                2

                1

 

 

 

50,00%

 

 

 

             3

             1

 

Art. 283 alin. (3)                               

  Taxa anuală pentru vehicule  lente se inlocuieste  cu data de 01.01.2009 cu sintagma taxa asupra mijloacelor de transport pentru care contribuabilii au obligatia obtinerii de la primărie a certificatui de înregistrare, altele decât motorete, mopede,scutere şi vehicule cu tracţiune animală

 

lei/ vehicul/an

 

45

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

-Taxele locale prevăzute la capitolul X –art. 283 alin. (1), pct. 1,2,3,4,5 din prezenta anexă datorate bugetului local se plătesc anticipat.

 

În cazul vehiculelor lente respectiv  mijloacelor de transport pentru care este obligativitatea obtinerii certificatului de inregistrare de la primărie termenele pentru depunerea declaraţiei de impunere şi achitarea taxei sunt:

-pentru cele existente în patrimoniu la data de 01 ianuarie 2009 data de 31 martie a anului de referinţă ;

-pentru cele dobândite în cursul anului -data de 30 a lunii urmatoare datei la care au fost dobândite,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITILUL XIII – SANCŢIUNI

 

            Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul  persoanelor fizice

 

 

 

 

 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2008

 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL  2009

Art. 294  alin.(3)

 Contravenţia prevazută la alin(2) lit.a)-depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere  - se sancţionează cu amendă

 de la…………………*1) lei, 

       la…………. *2) lei

iar cea de la lit.b) – nedepunerea declaratiilor de impunere-

cu amenda de

iar cea de la lit.b) –d) cu amenda

de la……………………* 3) lei

     la……………………* 4) lei

 

 

 

 

 

50*1)

200*2)

 

 

 

 

200*3)

500*4)

 

 

 

 

50*1)

200*2)

 

 

 

        

200*3)

500*4)

Art. 294  alin.(4)

 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vinzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 

de la………………….*1) lei

     la………………….*2) lei

  

 

 

 

 

 

 

                230*1)

              1.130*2)

 

 

 

 

 

 

         230*1)

       1.130*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

 

 

 

                                                                                                        

 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2008

 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL  2009

Art. 294  alin.(3), alin. (6)

 Contravenţia prevazută la alin(2) lit.a)-depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere  - se sancţionează cu amendă

 de la…………………*1) lei, 

       la…………. *2) lei

iar cea de la lit.b) – nedepunerea declaratiilor de impunere-

cu amenda de

iar cea de la lit.b) –d) cu amenda

de la……………………* 3) lei

     la……………………* 4) lei

 

 

 

 

 

200*1)

800*2)

 

 

 

 

800*3)

2.000*4)

 

 

 

 

200*1)

800*2)

 

 

 

 

800*3)

2.000*4)

Art. 294  alin.(4), alin(6)

 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vinzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 

de la………………….*1) lei

     la………………….*2) lei

  

 

 

 

 

 

 

920*1)

4.520*2)

 

 

 

 

 

 

920*1)

4.520*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LEGEA nr.146/1997         PRIVIND  TAXELE  JUDICIARE DE TIMBRU CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

 

Extras din norma juridica

Nivelurile aplicabile pentru

anul 2007

Taxa, în lei

Nivelurile aplicabile pentru

anul 2008

Taxa, în lei

Art.2 (1) Acţiunile şi cereril evaluabile în bani,introduse la instanţele judecătoreşti,se taxează astfel:

 

x

 

x

a) până la valoarea de 366.000 lei            -plafon valoric pentru anul 2005

a) pânâ la valoarea de 38,80 lei                -plafon valoric pentru anul 2006

 

2

2

b)între366.001lei şi 3.660.000lei              -plafon valoric pentru anul 2005

b)între  38,81 lei şi 388 lei                       -plafon  valoric pentru anul 2006

2 lei+10%

pentru  ce depăşeşte

39 lei

2 lei+10%

pentru  ce depăşeşte

39 lei

c)între3.660.001 leişi 36.594.000 lei         -plafon valoric pentru anul 2005

c)între 388,01 leişi 3.879,00 lei                -plafon  valoric pentru anul 2006

37 lei+8%

pentru  ce depăşeşte

388 lei

37 lei+8%

pentru  ce depăşeşte

388 lei

d)între 36.594.001leişi 182.970.000lei      -plafon valoric pentru anul 2005

d) între  3879,01 lei şi 19.394,80 lei          -plafon valoric pentru anul 2006

316 lei+6% pentru  ce depăşeşte

3.879 lei

316 lei+6% pentru  ce depăşeşte

3.879 lei

e)între182.970.001lei şi 365.940.000lei    -plafon valoric pentruanul 2005

e) între  19.394,81 lei şi 38789,60 lei       -plafon  valoric pentru anul 2006

1.247 lei+4% pentru ce depăşeşte

19.395 lei

1.247 lei+4% pentru ce depăşeşte

19.395 lei

f)între365.940.001lei şi1.829.700.000 lei  -plafon valoric pentru anul2005

f) între  38789,61lei şi 193.948,20 lei        -plafon valoric pentru anul2006

2.023 lei+2% pentru ce depăşeşte

38.790 lei

 

2.023 lei+2% pentru ce depăşeşte

38.790 lei

 

g)peste 1.829.700.001 lei                        -plafon valoric pentru anul 2005

g) peste  193.948,20 lei                          -plafon  valoric pentru anul 2006

5.126 lei+1% pentru ce depăşeşte

193.948 lei

 

5.126 lei+1% pentru ce depăşeşte

193.948 lei

 

(2)………………..Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de  ………………*1),indiferent de valoarea contestată

194   1)

194   1)

Art.3.Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

x

x

a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept,făcute în cadrul art.111 din Codul de procedură civilă

19

19

a)1 cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic

12

12

b)cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi,

nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă prezidenţială al căror obiect nu este evaluabil în bani

10

10

c)cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor,a mesei succesorale,cereri de raport,cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj

19

19

d)cereri de recuzare în materie civilă

4

4

e)cereri de suspendare a executării silite ,inclusiv a executării vremelnice,precum şi cereri în legătură cu măsurile asiguratorii

10

10

f)cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanşei de adjudecare

10

10

g)contestaţii în anulare

10

10

 

h)cereri de revizuire

10

10

i)acţiuni de grăniţuire,în cazul în care nu cuprind şi revendicare unei porţiuni de teren

19

19

j)acţiuni de strămutare şi cereri care au ca obiect servituţi

19

19

k)cereri de strămutare în materie civilă

4

4

l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţîri şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege,care nu sunt executorii potrivit legii

4

4

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

x

x

-cererea pentru anularea acxtului sau,după caz,recunoaşterea dreptului pretins,precum şi pentru eliberarea unui certificat,unei adeverinţe sau oricărui alt înscris

4

4

-cererea  cu caracter patrimonial,prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite –10% din valoarea pretinsă,dar nu mai mult de ….

39

39

n)cereri pentru refacerea înscrisurolor şi a hotărârilor dispărute precum şi cereri de repunere în termen

4

4

o)cereri pentru încuviinţarea executării silite

10

10

o) 1   cereri pentru emiterea soamţiei de plată

39

39

p)cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra nevelor şi aeronavelor

388

388

r) cereri de asistenţă judiciară,formulate de autorităţile străine,dacă prin  convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţionlă se efectuează gratuit:

x

x

-înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

39

-efectuarea de comisii regatorii

78

78

s)cereri de înfiinţare a popririi

10

10

t)cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti,cu menţiunea că sunt  definitive sau irevocabile

2

2

ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar,pentru fiecare exemplar de copie în parte

1/pagina

1/pagina

ţ) 1.  cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1

1

u)notificarea şi somaţiilor communicate prin executorii judecătoreşti,de fiecare comunicare

4

4

v)cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizareaînscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri,destinate a fi utilizate în străinatate

1

1

x)cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

19

19

Art.4.Cereri pentru acordarea personalităţii juridice,pentru autorizarea funcţionării

x

x

a)cereri pentru înregistrarea partidelor politice

39

39

b)cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fărpă scop lucrativ,fundaţiilor,uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ,precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

19

19

Art.5.Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:

x

x

a)cererile pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor,inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă,precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii procedurii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reperării acestora

39

39

b)cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator,de titular de brevet,a drepturilor născute din brevetul de invenţie,din contractele de cesiune şi licenţă,inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39

39

Art.6.În materie comercială,se taxează următoarelor cereri:

x

x

a)cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilorcomerciale,precum şi pentru modificarea  actelor constitutive  ale acestora,cereri pentru excluderea unui asociat,precum şi cereri de dizolvarea şi lichidare a unei societăţi comerciale

39

39

b)cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic

39

39

c)acţiuni,cereri şi contestaţii introduse în temeiul Lehii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor

39

39

d)cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art.67 alin.3 din Legea nr.26/1996 (Codul silvic)

19

19

Art.7.Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele

x

x

a)pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin 1 şi 2 din Codul familiei

39

39

b)pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 din Codul familiei,precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară

8

8

c)pentru cererile de stabilire a locuinţelor minorilor,formulate potrivit art.100 alin.3 din Codul familiei,pentru cererea de încredinţare a copiilor minori,introdusă separat de acţiunea de divorţ,pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului ,pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii,în scopul purtării numelui său,precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei,formulate potrivit art.65 din Codul familiei

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

Art.8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 se taxează după cum urmează:

x

x

a)cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici

8

8

b)plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial.

8

8

c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei

4

4

Art.8^1. (2) După plata taxelor succesorale,eliberare de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin (1) se taxează cu …………*1.)

2   1)

2   1)

Art.8   2) Cererile  formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti,cu modificările şi completările ulterioare,se taxează după cum urmeză:

x

x

a)cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti

8

8

b)plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o execuatare silită

8

8

c)cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc

4

4

Art.9.(1) Transcrierea sau,după caz,intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile,pe bază de acte sub semnătură privată,şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de părţi în act,dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor,avută în vedere la stabilirea impozitelor ,astfel:

x

x

a) pană la 3.660.000 lei                            -plafon  valoric pentru anul 2005

a) pană la 388,00 lei                                 -plafon  valoric pentru anul 2006

4%,dar nu maipuţin      de 4lei

4%,dar nu maipuţin      de 4lei

b)de la 3.660.000 lei la 18.297.000 lei      -plafon valoric pentru anul 2005

b) de la 388,00 lei la 1.939,50 lei             -plafon  valoric pentru anul 2006

16 lei +3% pentru suma care depăşeşte

388 lei

16 lei +3% pentru suma care depăşeşte

388 lei

c)de la18.297.001lei la 36.594.000lei      -plafon  valoric pentru anul 2005

c) de la  1.939,51lei la 3.879,00 lei          -plafon  valoric pentru anul 2006

62 lei +2% pentru suma care depăşeşte

1.940 lei

62 lei +2% pentru suma care depăşeşte

1.940 lei

d)de la36.594.001lei la lei54.570.000lei   -plafon valoric pentru anul 2005

d)de la 3.879,01 lei la 5.784,40 lei            -plafon valoric pentru anul 2006

100,90 +1.5%

pentru suma care depăşeşte

3.879 lei

100,90 +1.5%

pentru suma care depăşeşte

3.879 lei

e) peste 54570.000 lei                              -plafon  valoric pentru anul 2005

e) peste 5.784,40 lei                                 -plafon  valoric pentru anul 2006

136 lei +1% pentru suma care depăşeşte

5.784 lei

136 lei +1% pentru suma care depăşeşte

5.784 lei

(4) Înscrierea drepturilor reale degaranţie(gaj,ipotecă,privilegii,fidejusiuni reale) se taxează cu 1.5% la cuanutmul din creanţă garantat,dar nu mai mult de _____

39

39

(5) Orice alte transcrieri,înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor,inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie

4

4

(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare şa cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate

8

8

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de trabscripţiuni şi inscripţiuni şi,după caz,a extraselor sau copiilor de carte funciară

2

2

Art.11 (2) Se timbrează cu ………1) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:………………….

4   1)

4   1)

Art.12 Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile,adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie

8

8

Art.13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani,cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

8

8

 

 

 

 

 

 

 

IV.  LEGEA  NR. 117/1999 privind TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU  *1)

 

 

 

Extras din noma juridică

 

Nivelurile ajustate pentru

anul 2008

Taxa, în lei

Nivelurile ajustate pentru

anul 2009

Taxa, în lei

 

CAP.1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici,precum şi pentru alte servicii prestete de unele instanţe publice

x

x

 

1.Eliberarea de către organele administraţiei publice locale centrale şi locale, de alte autorităţi publice,precum şi instituţii de stat, care, ţn exercitarea atribuţiilor lor. sunt ţn drept să certifice anumite situaţii de fapt, acertificatelor,adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acrlor acte pentru care se plăteşte o altă taxăextrajudiciară de timbru mai mare

1

1

 

2.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,  pe cap de animal

x

x

 

- pentru animale sub 2 ani

1

1

 

- pentru animale peste 2 ani

1

1

 

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal , în bilete de proprietate

x

x

 

-pentru animale sub 2 ani

1

1

 

-pentru animale peste 2 ani

3

3

4.Eliberarea certificatelor fiscale

4

4

 

5.Eliberarea la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor  certificate medicale folosite în justiţie

 

1

1

 

6. Eliberarea ,la cerere, a certificatelor de cazier judicier

1

1

 

7. Înregistrarea la cerere,în actele de stare civilă,a schimbării numelui şi a sexului

11

11

 

8. Înregistrarea la cerere,în actele de stare civilă, a actului de desfacere a căsătoriei

1

1

 

9. Transcrierea,la cerere, în registrele de stare civilă române,a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile  străine

1

1

 

10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară,la cerere,a actelor de stare civilă

 

1

1

 

11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, distruse sau deteriorate

1

1

 

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

x

X

 

1.Acte de identitate

x

x

 

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate(inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie

1

1

 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

1

1

 

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

4

4

 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, distruse, furate sau deteriorate

4

4

 

2.Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

1

1

 

3.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

2

2

 

4.Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

1

1

 

CAP. 3 Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere

 

 

 

1.Taxe pentru examinarea persoanelor care au absolvit o şcoală de conducători de  autovehicole,.

x

x

 

a) obţinerea permisului pentru categoria  A1

3

3

 

b) obţinerea permisului pentru categoria  A

4

4

 

c) obţinerea permisului pentru categoriile  B, B1, B+E

5

5

 

d) obţinerea permisului pentru categoriile  C1, D1, Tr

10

10

 

e) obţinerea permisului pentru categoriile  C1+E, D1+E, C, D

12

12

 

f) obţinerea permisului pentru categoriile  C+E, D+E

 

 

15

15

 

2.Taxe pentru examinarea persoanelor. care nu au absolvit o şcoală de conducători de  autovehicole,cu excepţia celor de la punctul 3)

 

De 5ori taxele prevăzute  pct.1 corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule

De 5ori taxele prevăzute  pct.1 corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule

 

3.Taxe pentru examinarea persoanelor. cărora le-a fost anulat permisul de conducere pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

 

dublul taxelor prevăzute

pct.1

dublul taxelor prevăzute

pct.1

 

4.Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse  de trei ori la

examenul   pentru obţinerea aceleiaşi categorii  a permisului de conducere

- de trei ori taxele prevăzute la pct.1 ori, după caz la punctele 2 sau 3

 

de trei oritaxele prevăzute la pct.1 ori, după caz la punctele 2 sau 3

de trei oritaxele prevăzute la pct.1 ori, după caz la punctele 2 sau 3

 

CAP.4 Taxe de înmatriculare a autovehicolelor şi remorcilor, autorizare provizorie de  circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

x

x

 

1.Taxa de înmatriculare  permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor

 

x

x

 

a)autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750kg inclusiv

26

26

 

b autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg inclusiv

52

52

 

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500kg

104

104

 

2.Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei a autovehiculelor şi remorcilor neţmatriculate permanent sau temporar

7

7

 

3.Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

296

296

 

 

 

 

 

CAP. 5 Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991.republicată,cu modificările şi completările ulterioare *2)

11 lei/ha

sau fracţiune de hectar

 

11 lei/ha

sau fracţiune de hectar

 

 

     *1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.

    *2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit, astfel că, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la capitolul V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu se mai datorează.

 

 

 

 

                                                                                             

                                                

ANEXA NR. 2

 

ZONAREA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI
ANUL 2007

 

I.a.     ZONAREA INTRAVILANULUI  LOCALITĂŢII VATRA DORNEI

 

                            ZONA A

·        Str.Mihai Eminescu

·        Str.Luceafărului

·        Str.Gării

·        Str.Vasile Liţu

·        Str.Aleea Dornelor

·        Str.Republicii

·        Str.Oborului până la intersecţia cu str.Vicilicilor

·        Str.Dornelor

·        Str.Vicilicilor

·        Str.22 Decembrie

·        Str.Unirii până la intersecţia cu str.Vicilicilor

·        Str. Lucian Blaga

·        Str.Tudor Vladimirescu până la intersecţia cu str.Păcii

·        Str.Negreşti până la intersecţia cu str.George Coşbuc

·        Str.George Coşbuc

·        Str. Păcii

·        Str. Runc până la intersecţia cu str.Popeni

·        Str. Schitului

·        Str. Podu Verde pînă la intersecţia cu pod cu str.Bistriţei – pod Gara Mare

·        Str. Băii

·        Zona Lunca  Dornelor

·        Str. G-ral Gheorghe Manoliu

·        Str. Scriitor Platon Pardău

·         

            ZONA B

·        Str. Runc ( de la intersecţia cu str.Popeni până la Motel,inclusiv bazin)

·        Str.Oborului ( de la intersecţia cu str.Vicilicilor)

·        Str. Unirii (de la intersecţia cu str. Vicilicilor până la staţia meteo)

·        Str. Parcului

·        Str. Lumea Noua până la intersecţia cu str. Nicolae Titulescu

·        Str. Gladiolelor

·        Str. Aluniş

 

 

 

·        Str. Scoruşului

·        Str. Baladei

·        Str. Negreşti de la intersecţia cu str.G.Coşbuc pînă la telescaun

·        Str. Vulturului

·        Str.Telefericului până  la Telescaun

·        Str. Ouşorului

·        Str. Diecilor până la fam Popescu Dragoş,inclusiv

·        Str. Mestecenilor

·        Str. Calea Transilvaniei până la S.C. Dorna S.A.(I.C.I.L.)

·        Str. Podu Verde – de la Gara Mare

·        Str. Azurului

·        Str. M.Sadoveanu

·        Str. Nicolae Titulescu

·        Str. Izvorului

·        Str. Sondei

·        Str. Libertăţii

·        Str. Florilor

·        Str. Mălinilor

·        Str. Cetinei

·        Str. Ion Luca

·        Str. Liliecilor

·        Str. Independenţei până la intersecţia cu str.Aluniş

·        Str. Ghioceilor până la intersecţia cu str. Aluniş ( cimitir)

·        Str. Tudor Vladimirescu de la str.Păcii la str. Aluniş

·        Str. Dealu Negru

·        Str.Vasile Deac până la fam. Vlasa Macedon şi fam. Chidovăţ Leon,exclusiv

·         

                  ZONA C

·        Str. Unirii de la staţia meteo

·        Str. Bradului

·        Str. Bucovinei

·        Str. 1 Mai

·        Str.  Călimani

·        Str. Albinelor

·        Str. Plutaşilor

·        Str. Chilia cu acces la stradă

·        Str. Bârnărel – inclusiv cartierul de blocuri,fundătura Bârnărel şi colonia

·        Str. Eroilor

·        Str. Bistriţei

·        Str. Calea Transilvaniei de la S.C.Dorna S.A. ( I.C.I.L.)

·        Str. Plopilor

·        Str. Arcaşului

·        Str. Procopeanu Procopovici

·        Str. Minelor

·        Str. N.Bălcescu

·        Str. Molidului

·        Str. Vasile Deac de la fam.Vlasa Macedon şi Chidovăţ Leon,inclusiv

·        Str. Silvicultorului până la intersecţia cu str.Petreni

·        Str. Diecilor de la Popescu Dragoş până la Ureche Toader,inclusiv

·        Str. Căprioarei până la fam.Sas

·        Str. Poligonului

·        Str. Pinului

·        Str.Petreni

·        Str. Zimbrului

·        Str. Piscului

·        Str. Lumea Nouă de la intersecţia cu str.N.Titulescu

·        Str. Foresta

·        Str. Negreşti de la Telescaun

·        Str. Tudor Vladimirescu de la intersecţia cu str. Aluniş

·        Str. Independenţei de la intersecţia cu str.Aluniş

·        Str. Crinului

 

                          ZONA D

·        Str. Runc de la Motel

·        Str. Telefericului de la Telescaun

·        Str. Todireni

·        Str. Căprioarei de la fam.Sas

·        Str. Bârnărel de la fam. Leuştean Eusebiu

·        Str. Chilia – fără acces direct la stradă

·        Str. Miriştei

·        Str. Diecilor de la fam. Ureche Toader,exclusiv

·        Case izolate

 

 

       I.b.    ZONAREA EXTRAVILANULUI  LOCALITĂŢII   VATRA DORNEI

 

                  ZONA A

-         terenul situat în extravilan exclusiv cel din zona B

 

           ZONA B

-         terenul extravilan situat în zonele cu următorele denumiri specifice

                      .  Bârnărel Munte

                      .  Obcina Mică  (Preluci)

           .  Drancani  (Bradu, Androneşti, Gâvani)

              .

 

 

 

 

 

 

 

II.             ZONAREA SATELOR COMPONENTE

 

II.a                   ZONAREA INTRAVILANULUI - o zonă
 
  ZONA A

 

 ·    Argestru

       -str. Argestru

       -str. Nichituşeni

       -str. Miriştei ( până la PETROM )

 ·   Roşu

       -str. Roşu

       -str. Silvicultorului

       -str. Popeni

 ·   Todireni

         -str.Todireni

 

                         

         II. b.                    ZONAREA EXTRAVILANULUI –2 zone

  

                ZONA A

-         terenul situat în extravilan exclusiv cel din zona B

 

           ZONA B

-         terenul extravilan situat în zonele cu următorele denumiri specifice

·    Argestru

           -Arşiţa

           -Oala

·   Roşu

                     - Muncei

           -Coacăzi

     

 

                Pentru satele componente la stabilirea impozitelor se va aplica coeficientul de corecţie prevăzut de lege pentu localităţile rurale de rang V.

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.3

 

 

TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2009

 

NR.

CRT.

COMPARTIMENTUL CARE PRESTEAZĂ SERVICIUL TAXABIL

DENUMIREA TAXEI SPECIALE

UM

NIVELUL TAXEI

pentru ANUL 2008

 

NIVELUL TAXEI

pentru ANUL 2009

 

0.

1.

2.

3.

4.

1.

STAREA CIVILĂ

a)taxă oficiere căsătorii în zilele de repaus săptamânal

b)plastifierea documentelor:-A4

                                            - A5           

                lei

lei

 

20

2

1

 

20

2

1

2

SERVICIUL SALVAMONT

Taxă salvamont:

a)pentru transport cablu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)pentru servicii turism

 

 

 

lei

 

 

a) 1.5% din veniturile lunare încasate pe transportul pe cablu

b) 0.5% din veniturile încasate din servicii turistice

 

 

a.1) “Pârtie Telescaun”- 0,5% din veniturile lunare încasate pe transportul pe cablu-;

a.2) “Pârtie Parc”:

- instalaţie teleschii-500lei/lună de sezon turistic (4 luni dec.- martie) daca trebuie achitate urcarile la instalatia de transport pe cablu de formatia salvamont. In cazul in care urcarile sint gratuite, taxa este de 0.5 % din veniturile lunare incasate.

-instalaţie baby schi-300lei/lună de sezon turistic (4 luni dec.- martie) daca trebuie achitate urcarile la instalatia de transport pe cablu de formatia salvamont. In cazul in care urcarile sint gratuite, taxa este de 0.5 % din veniturile lunare incasate.

-punct de închiriere material sportiv- 180lei/ lună de sezon turistic (4 luni dec.- martie);

b) 0,5% din veniturile încasate din servicii turistice(cazare, agrement)

3

SERVICIUL D.A.D.P.

Taxă ecologizare

-   de la populaţie

 

-persoanele cu handicap grav sau accentuat,invalide de grad I şi II,veterani de război ,văduve de război, văduvele veteranilor de război nerecăsătorite,

deportaţii, pensionarii

 

 

 

 

lei/pers/

an

 

 

6

 

 

scutit

 

 

6

 

 

scutit

 

 

NOTĂ

 

 

-  Taxele speciale, instituite potrivit legii, constituie venituri cu destinaţie specială, fiind utilizate pentru funcţionarea serviciilor publice pentru care au fost înfiinţate (cheltuielile curente de întreţinere si funcţionare a serviciilor publice respective).

 - Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

- Constatarea, stabilirea şi urmărirea încasării taxelor se realizează prin compartimentul de  specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei –pt.taxa de la pct. 1 şi pct. 2 şi D.A.D.P. pct. 3

  Persoanele fizice si persoanele juridice plătitoare  de taxe speciale sunt obligate să achite  contravaloarea taxei speciale, astfel:          

                - anterior prestării serviciului taxabil  - pentru taxele prevăzute la pct.1;

                 - unităţile de cazare, prestări servicii turistice şi cele prestatoare de transport pe cablu au obligaţia de a depune declaraţii de impunere, privind constituirea taxei salvamont şi de a  vira taxa salvamont la bugetul local, lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa salvamont de la persoanele beneficiare a serviciilor de turism, respectiv contravaloarea transport cablu;

                    -nedepunerea lunară a  declaraţiilor de impunere privind taxa salvamont se sancţinează cu amendă de la 200lei –la  500lei-persoane fizice şi de la 800 lei- la 2000 lei- persoane juridice

                 - pentru taxa prevăzută la pct. 3, obligaţia încasării revine D.A.D.P.

 

 

 

 

 

                                                                                                              

ANEXA NR. 4

                 CHIRII SI TAXE PENTRU  FOLOSIREA TERENURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC  ŞI PRIVAT

 

NR. CRT.

CATEGORIE TEREN

UM

ANUL 2008

ANUL 2009

Chirie teren aparţinând domeniului public şi privat  ocupat de construcţii provizorii

1

Chirie pt.teren ocupat cu garaje cu suprafaţa <24 mp,inclusiv

Lei/mp/an

5

 

5

 

2

Chirie pt.teren ocupat cu garaje cu suprafaţa >24 mp pentru ce depăşeşte 24 mp

Lei/mp/an

7

7

3

Chirie pt.teren ocupat cu garaje de către persoane juridice

Lei/mp/an

10

10

4

Chirie pt.teren ocupat cu magazii cu suprafaţa <16 mp,inclusiv

Lei/mp/an

-

-

Pentru contribuabili care au posibilitatea de branşare la sistemul centralizat de încălzire

5

5

Pentru contribuabili care nu au posibilitatea de branşare la sistemul centralizat de încălzire

1

1

5

Chirie pt.teren ocupat cu magazii cu suprafaţa >16 mp pentru ce depăşeşte 16 mp

Lei/mp/an

-

-

Pentru contribuabili care au posibilitatea de branşare la sistemul centralizat de încălzire

7

7

Pentru contribuabili care nu au posibilitatea de branşare la sistemul centralizat de încălzire

2

2

6

Chirie pt.teren ocupat cu magazii de către persoane juridice

Lei/mp/an

13

13

7

Chirie teren ocupat de coteţe

Lei/mp/an

15

15

8

Contravenţie pentru ocupare teren cu coteţe în zona A şi B

Lei

Amendă 500 lei şi măsura demolării

Amendă 500 lei şi măsura demolării

9

Chirie teren ocupat de chioşcuri pentru comerţ situate pe domeniul public,inclusiv piaţă

Lei/mp/

lună

15

15

 

10.

Chirie teren ocupat de chioşcuri pentru comerţ situate în afara domeniului public

Lei/mp/

lună

6

6

 

11.

Chirie teren domeniu public, inclusiv piata, ocupat de chioşcuri cu profil prestări servicii

Lei/mp

/lună

5

5

12.

Chirie teren în afara domeniului public ocupat de chioşcuri cu profil prestări servicii

Lei/mp/

lună

3

3

13.

Chirie teren ocupat de chioşcuri în bazar

Lei/mp/

lună

5

5

14.

Chirie teren aflat sub construcţii definitive-persoane juridice(termen plată: 15.03,15.06,15.09,15.11)

Lei/mp/

an

2

2

15.

Chirie teren pentru amenajare parcări

Lei/mp

/lună

1

pt. persoane fizice nu se închiriază loc pt.parcare

1

pt. persoane fizice nu se închiriază loc pt.parcare

NR. CRT.

CATEGORIE TEREN

UM

ANUL 2008

ANUL 2009

16.

Chirie teren+ boxă metalică

Lei/boxă/ lună

16,50

16,50

CHIRIE TEREN FOLOSINTA AGRICOLA

1

Chirie teren curţi si  teren acces

Lei/ar/an

20

20

2

Chirie teren arabil

Lei/ar/an

20

20

3

Chirie teren  fânat,păsune

                                           –intravilan

                                           -extravilan

Lei/ha/an

 

100

50

 

100

50

4

Chirie teren ocupat de imobil  clădire proprietate în baza Legii 112/1995

Lei/mp/an

1

1

CHIRE TEREN OCUPAT DE ORGANIZĂRI DE ŞANTIER

1.

În cadrul spaţiilor publice

Lei/mp/

lună

3

3

2.

În afara spaţiilor publice

Lei/mp/

lună

1

1

CHIRIE, TAXE ALTE CATEGORII DE TERENURI

1

Chirie teren ocupat de terase sezoniere sezon 1 mai-30 septembrie

Lei/mp/

lună

4

4

2

Chirie teren aferent instalaţiilor baby-schi,terenuri de sport,agrement (sezon 4 luni)

Lei/mp/

an

6

6

3

Chirie teren ocupat de chioşcuri închiriere material sportiv :

                   -   în sezon 4 luni( dec.-martie)

în extrasezon(apr.-nov.)

Lei/mp/

lună

 

 

2

1

 

 

2

1

4

Chirie teren ocupat de mese,vitrine frigorifice în faţa magazinelor

Lei/lună

15

15

5

Chirie teren ocupat de materiale refolosibile

Lei/mp/

lună

1

1

6

Chirie teren ocupat de materiale publicitare

Lei/mp/

lună

6

6

7.

Chirie teren pentru folosirea locurilor publice în scopul:

-vânzare de presă şi carte

 

-vânzare de flori

 

-amplasare corturi : mari > 2 pers

 

                               mici < 2 pers

Lei/mp/zi

 

3

 

3

 

5

 

2

 

3

 

3

 

5

 

2

8.

Chirie pentru trupurile de păşune-Runc-. 11ha

 

Lei/ha/an

10

 

10

 

9.

Taxă periaj folosire drumuri  comunale pentru transport masă lemnoasă

Lei/mc.

5

5

10.

Taxa autorizaţie spargere carosabil

Lei/mp/zi

8

8

NR. CRT.

CATEGORIE TEREN

UM

ANUL 2008

ANUL 2009

11.

Contraventie pentru neaducerea terenului la starea iniţială în termenul prevăzut de Lg.50/1991-art.33,modificată

Lei

1.000+ c.val devizului de

refacere a carosabilului

1.000+ c.val devizului de

refacere a carosabilului

12.

Închiriere teren sport -stadion

Lei/ora

30

30

13.

Închiriere teren activităţi promoţionale, zile festive

Lei/mp/zi

10

10

14.

Chirie staţionare mijloace de transport (autocare, microbuze etc.)-locaţia Gara Mică, etc.

Lei/mijloc transport/oră

10

10

 

 

 

 

 

                                                          ANEXA NR.5

 

TARIFE PE M.P. PENTRU ÎNCHIRIEREA LA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE A  SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI

                                                                                

 

ACTIVITATEA   DESFAŞURATĂ ÎN SPAŢIU

Tarif 2008

 

Lei/mp/lună

 

Tarif 2009

 

Lei/mp/lună

 

 

1.  BARURI, RESTAURANTE, DISCOTECI

 

a)   Zona A

b)   Zona B

c)   Zona C

d)   Zona D

17

18

 

13

14

 

9

9

 

6

6

 

2. DESFACERE  PRODUSE  AGROALIMENTARE  ŞI   INDUSTRIALE

 

a)   Zona A

b)   Zona B

c)   Zona C

d)   Zona D

17

18

 

13

14

 

9

9

 

6

6

 

3.SEDIILE ADMINISTRATIVE -SOCIETĂŢI COMERCIALE

6

 

6

 

 

4. UNITĂŢI PRODUCTIVE ŞI  DE  PRESTĂRI  SERVICII

4

5

 

5.DEPOZITE ŞI MAGAZII UTILIZATE DE  PERSOANE JURIDICE

3

3

 

6. POLICLINICI CU PLATĂ ,CABINETE MEDICALE,ASOCIAŢII PROFESIONALE ALE MEDICILOR   ŞI   FARMACIŞTILOR

 

2

 

3

 

7.  FARMACII

9

9

 

8.  UNITĂŢI BUGETARE

3

3

 

9.  UNITAŢI DE CULTURĂ   ŞI  SPORTIVE (GALERII DE ARTĂ, ATELIERE DE CREAŢIE,  SPORT,  VÂNZARE CARTE-LIBRĂRII- VÂNZARE CARTE  EXCLUSIV),ETC.

 

 1

 

 1

 

10.  LIBRĂRII SI PAPETĂRII

2

3

 

11  ASOCIAŢII DE CARTE, HANDICAPAŢI ,       VETERANI DE RAZBOI, DETINUŢI POLITICI, LEAGĂNE DE COPII, CULTE, ASOCIAŢII DE TINERET, SINDICATE, PARTIDE POLITICE

 

 1

 

 2

 

 

Lei/ora

Lei/ora

 

12. ÎNCHIRIERE   SALĂ CONFERINTĂ – PRIMARIA V.

DORNEI                                                                                             

55

 

55

55

55

13. INCHIRIERE.SALA DE SPORT

100

100

 

14. ÎNCHIRIERE SPAŢII DIN INCINTA CASEI DE CULTURĂ

 

  -SALA DE SPECTACOLE

        100

100

 

  -SALONUL ALB

           50

50

 

  -CLUBUL PENSIONARILOR

           50

50

 

 

ACTIVITATEA   DESFAŞURATĂ ÎN SPAŢIU

Tarif 2008

 

Lei/mp/lună

 

Tarif 2009

 

Lei/mp/lună

 

 

  15.SPAŢII, SITUATE ÎN INCINTA CASEI DE CULTURĂ, ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ECONOMICE-

-

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.6

 

 

 

                                                         TARIFE PRESTĂRI SERVICII

 

 

 

 

NR.

CRT.

 

 

SPECIFICAŢIE

 

 

U.M.

 

ANUL 2008

 

ANUL2009
TARIFE PENTRU PRESTĂRI SERVICII ÎN PIEŢE,OBOR ŞI BAZAR

1.

Închiriere cântar cu terezie

lei/zi

7

8

2.

Închiriere cântar zecimal

lei/zi

20

20

3.

Efectuarea unei cântăriri la cântarul zecimal

lei

gratuit

gratuit

4.

Rezervare masa producători particular

lei

3

5

5.

Vânzarea produselor lactate

lei/zi

8

10

6.

Vânzarea cărnii

lei/zi

21

25

7.

Folosirea cabinei de la grupul sanitar

lei

1

1

8.

Cazare producatori particulari

lei/zi

8

10

9.

Intrare bazar

lei/pers

1

1

10.

Certificări mărfuri

% din valoarea borderoului de achiziţie

 

5

 

5

 

 
ALTE TARIFE

 

1.

Tarif eliberare acte din arhivă

lei/doc.

10

10

2.

Tarif copii xerox

lei/pag,A4

lei/pag.A3

1

1

1

1

3.

Intrare stadion meciuri  divizia C

lei/pers.

3

3

4.

Tarif însămânţări artificiale

lei/operaţiune

 

12

12

5.

Tarif servicii de deratizare dezinsecţie

lei/mp

1

1