ROMÂNIA                                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea componenţei Comisiei

de efectuare a verificărilor situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie , conform prevederilor HG nr. 1097/2008

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5) din  HG nr.1097/2008 privind modificarea şi completarea  Normelor metodologice pentru aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin HG nr. 1275/2000;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “a” precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă componenţa Comisiei de efectuare a verificărilor situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie, după cum urmează :

                   1.ing. Vasile Chiruţă- consilier local

                   2.ing. Mircea Rusu- viceprimar

                   3. Funcţionar public-serviciul contabilitate, nominalizat prin dispoziţie  

                    4. Funcţionarul public responsabil cu  obiectivul de investiţie

                    5.Diriginţii de şantier nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiei.

            Art.2  Primarul municipiului, prin comisia nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează,

Secretar municipiu

Petronela Vlasa                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 167