ROMÂNIA                 

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 24/14.02.2008

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se completează art. 1  din HCL nr. 24/14.02.2008,  cu suprafaţa de 170 mp parte din PT 2282/12, teren aferent bazei de tratament şi cale de acces.

Art.2 Se modifică şi se completează Art. 2 din HCL nr. 24/14.02.2008 care va avea următorul conţinut:

          ,,Art.2 Preţul de vânzare, al terenului de la art.1, se stabileşte la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea a 50% din preţ în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Diferenţa de preţ va fi achitată în 12 rate lunare egale. Pentru neachitarea la termenul prevăzut a ratelor, se percep majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare.”

    Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Serviciul Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                      VASILE CHIRUŢĂ                           Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR.168