ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea întocmirii unui raport de evaluare  în vederea achiziţionării  parterului blocului din Str. Florilor nr. 2, cu destinaţia locuinţe sociale

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit”a” pct. 2, 17, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă  întocmirea unui raport de evaluare  în vederea achiziţionării  parterului blocului din Str. Florilor nr. 2, cu destinaţia locuinţe sociale.

          Art. 2  Se aprobă alocarea sumelor necesare în vederea întocmirii raportului de evaluare descris la art. 1.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Compartimentul achiziţii publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 169