ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.188/2007, privind concesionarea, prin licitație publică, a suprafeței de 15.000 mp teren, situat în str. Unirii f.n.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală - Republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.”a” art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică HCL nr.188/2007 astfel:

Se revocă art.1 din HCL 188/2007.

Art.2. Se modifică art.2 din HCL nr.188/2007 astfel și va avea următorul cuprins:

Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a suprafeței de 8.000 mp în vederea construirii unei fabrici de prelucrare a lemnului.

Art. 3 Nivelul de pornire la licitație, va fi de 10 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 – Zona E, privind aprobarea prețurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei.

Art. 4 Primarul, prin Compartimentul Cadastru și Compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.17