ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării  loturilor de teren, din str. Petreni nr. 41 conform Legii nr.15/2003

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului a PT 3663/4,3663/5, 3663/6 din CF 2443 a comunei cadastrale Dorna.

Art. 2 Se completează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.31/2004, cu loturile situate în str. Petreni nr. 41, prezentate în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a unor loturi de teren , după cum urmează:

        a)lotul B- Bilboreanu Lorena Elena   c) lotul D-Niculiţă Mihaela Oana

         b) lotul C- Moldovan Daniel                  d) lotul E- Sas Florentina Ramona      

Art. 4 Atribuirea terenurilor prevazute la art. 2 se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală..

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

30.10.2008

NR.170