ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada

15 decembrie 2008 – 15 aprilie 2009

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, precum şi Ordinului nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare secţiunea a 7-a, art. 59-69;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" , alin. (6) lit. ,,a”, pct. 14, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală-Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de deszăpezire pentru perioada 15 decembrie 2008 – 15 aprilie 2009, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR.171

 

 Anexă la HCL NR. 171/30.10.2008

 

PLANUL

de deszăpezire pentru perioada 15 decembrie 2008 – 15 aprilie 2009

Activitatea de deszăpezire se va executa ziua şi noaptea, manual şi mecanizat în funcţie de necesitate.

Arterele de circulaţie vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.

Curăţatul şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ se va face în funcţie de următoarele urgenţe:

1. Urgenţa I:

Străzile: Mihai Eminescu, 22 Decembrie, Podu Verde, Argestru, Oborului, Republicii, Calea Transilvaniei, Unirii şi Dornelor.

1. Urgenţa a II-a:

Străzile: Mihail Sadoveanu, Gladiolelor, Sondei, Vasile Liţu, Chilia, Bistriţei, Miriştei, Negreşti şi George Coşbuc.

1. Urgenţa a III-a:

Celelalte artere de circulaţie din municipiu.

Unitate responsabilă: Direcţia de Administrare a Domeniului Public.