ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare în vederea achiziţionării de ornamente luminoase

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”  şi alin. (4) lit.”a” , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 150.000 lei, pentru achiziţionarea de ornamente luminoase pentru Sărbătorile de iarnă.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local.

Art. 3 Primarul, prin  DSIE şi Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

30.10.2008

NR.172