ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi ale Ordinului nr.91/2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală;

 

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”pct 14  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 89/2005.

          Art. 3 Primarul, prin DADP , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

30.10.2008

NR.173