ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termică în imobile tip condominiu în municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 şi ale Ordinului nr. 255/2006 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală-privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, anexa 1;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”pct 14  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1   Se aprobă Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termică în imobile tip condominiu în municipiul Vatra Dornei , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.        

            Art. 2 Primarul, prin DADP , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.         

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 174