ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  trecerii locuinţelor pentru tineri din imobilului situat în str. Podu Verde , bloc 1 tronson C+D-24 unităţi locative

  din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului   şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Solicitarea  Guvernului României nr. 8337/GB/11.07.2008 înregistrată sub nr. 15605/16.07.2008, adresele nr. 28136/22.10.2008, 28163/22.10.2008, 28.165/22.10.2008 a MDLPL

   În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 12 alin (1) şi alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

 Conform prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, HG nr. 962/2001, HG nr. 165/2008 şi ale HG nr. 889/2008;

În temeiul art. 36 alin. (2) litera “c” şi alin. 5 litera “a”  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

           

           

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Locuinţele pentru tineri din imobilul clădire situat în str. Podu Verde, bloc 1 tronson C+D-24 unităţi locative , identificate conform anexei la prezenta hotărâre trec din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică a Statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea statului conform prevederilor legii organice.   

          Art. 2 Locuinţele prevăzute la art. 1, după trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei.

         Art. 3 Apartamentele prevăzute la art. 2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

          Art. 4 Suma de 50.822,34 lei, actualizată, achitată conform HG nr. 394/2001 va fi recuperată în momentul vânzării locuinţelor, conform prevederilor art. 19 ind. 2, alin. (2) ind. 1 –alin. (2) ind. 4 şi art. 19 ind. 3 alin. (6) din HG nr. 962/2001.

          Art. 5 Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe prevăzute la art. 1, vor face obiectul unei hotărâri ulterioare a consiliului local, după clarificarea situaţiei juridice a acestora şi stabilirea cotelor ce  revin celor 24 unităţi locative.

            Art. 6 Primarul municipiului, prin Compartimentul urbanism şi cadastru va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

                                                                                                                   Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 175