ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  completarea HCL nr. 78/30.05.2006 privind

aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

“Reabilitare străzi în municipiul Vatra Dornei”

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. ,,d” precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1   Se completează HCL nr. 78/30.05.2008 prin introducerea după art. 5 a  trei noi articole, dându-se o nouă numerotare articolelor 6 şi 7, după cum urmează:

 

                     ,,Art. 6 Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investitii “Reabilitare str. Gării – municipiul Vatra Dornei”, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                      Art. 7 Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investitii “Reabilitare str. Vicilicilor – municipiul Vatra Dornei”, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                      Art. 8 Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investitii “Reabilitare str. Miniera – municipiul Vatra Dornei”, conform anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.        

                     Art. 9 Finanţarea investiţiei se va face de la bugetul local, prin accesare de împrumuturi interne.

                   Art. 10 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

    Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 78/2006 rămân neschimbate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

 

Contrasemnează

                                                                                                                      Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

30.10.2008

NR.176