ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind scoaterea din evidenţele contabile, în vederea demolării a

construcţiilor din Lunca Dornelor

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,c”precum şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă scoaterea din evidenţele contabile ale municipiului Vatra Dornei, în vederea demolării, a construcţiilor din Lunca Dornelor,  după cum urmează:

a)    Clădire de 823 mp cu club- CF nr. 8727, PT 3062

b)   Clădire de 1996 mp cu popicărie şi ştrand- CF 8727, PT 3063         

          Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate, DSIE şi DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

30.10.2008

NR.177