ROMÂNIA                                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea efectuării unui studiu topografic în zona schiabilă a municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Vasile Chiruţă, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.526/2003  pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" şi ale Legii nr. 418/ 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi";

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  11, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă efectuarea unui studiu topografic pentru zona schiabilă a municipiului Vatra Dornei, care va urmări stabilirea tuturor elementelor topografice şi cadastrale pentru:

a)    Traseele potenţiale ale pârtiilor de schi

b)   Căi de acces

c)    Alimentare cu energie(poziţionare linii aeriene şi posturi de transformare)

d)   Rezerve apă- staţii de epurare

e)    Parcări

f)      Zone de utilităţi turistice

Art. 2  Desemnarea societăţii care va realiza obiectivul prevăzut la art. 1 se va face prin licitaţie publică, organizată conform prevederilor legale.

Art. 3 Obiectivele studiului topografic prevăzut la art. 1 şi caietul de sarcini al licitaţiei vor fi elaborate de către comisia de specialitate a consiliului local şi Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont .

Art. 4 Primarul, prin Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

                                                                                                                  Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 178