ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui PUZ

pe Str.Mălinilor, în zona centralei termice de cogenerare în vederea amenajării unui parc zonal

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2008

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de preşedintele comisiei de urbanism- Constantin Huţanu, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1  Se aprobă întocmirea unui PUZ pe Str.Mălinilor, în zona Centralei termice de cogenerare, în vederea amenajării unui parc zonal- spaţii de parcare şi locuri pentru garaje.

     Art. 2 PUZ arătat la art. 1 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Vatra Dornei.

     Art. 3 Sumele necesare realizării obiectivului prevăzut la art. 1 vor fi suportate din bugetul local.

     Art. 4 Primarul municipiului, prin serviciul urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

Contrasemnează

                                                                                                                  Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 179