ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării Proiectului “Refacerea și dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul Balnear Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere adresa nr.1499/17.01.2008 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuinței;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cofinanțarea proiectului “Refacerea și Dezvoltarea Infrastructurii de Turism în Parcul Balnear Vatra Dornei”-Lotul 1, cu suma de 800.000 Euro, reprezentând cheltuieli eligibile, conform contractului de lucrări, aferente Consiliului Local Vatra Dornei.

Art.2. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului precum și eventualele depășiri ale contractului de lucrări.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.18