ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  transferului sumei aferente municipiului Vatra Dornei din creditul extern contractat de la Deutsche Bank AG Luxemburg pentru realizarea Programului

 ,, Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  jud. Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13.11.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

   Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale  şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

  În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1  Se aprobă preluarea sumei de 2.475.984,19 EUR aferentă municipiului Vatra Dornei  din creditul extern   contractat de Consiliul Judeţean Suceava împreună cu 61 localităţi administrativ- teritoriale , de la Deutsche Bank AG Luxemburg.

Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei prevăzute la art. 1 în vederea decontării situaţiilor de lucrări aferente municipiului Vatra Dornei în cadrul  Programului ,, Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” .

Art.3 Se aprobă preluarea contractelor de lucrări  care urmează a fi finanţate prin Programul ,, Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” .

Art. 4 Sumele prevăzute în bugetul local pentru anul 2008 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 -  Primarul municipiului, prin serviciul buget-contabilitate şi DSIE vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

13.11.2008

NR. 180