ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 şi modificarea Programului anual de investiţii pentru anul 2008

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30.10.2008

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.a”, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale rep;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

         

          Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008, aprobat prin HCL nr.20/14.02.2008, rectificat prin HCL nr. 51/30.04.2008  HCL nr. 114/28.08.2008 şi HCL nr. 150/30.09.2008, conform influenţelor prezentate în anexa nr.1.

           Art. 2 Se aprobă modificarea  Programului anual de investiţii pe anul 2008, conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

Vatra Dornei

30.10.2008

NR. 181