ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea HCL nr. 21/2008 privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13.11.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală - Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 alin.( 1 )din HCL nr. 21/2008, care  va avea următorul conţinut:

,,  Finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivităţii, cu suma de 393.339,28 lei.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

 

                                                                                                                                Contrasemnează

                                                                                                                          Secretar municipiu

                                                                                                                                  Petronela Vlasa

 

Vatra Dornei

13.11.2008

NR.182