ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor  imobile

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava , întrunit în şedinţă ordinară în data de 13.11.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

  În temeiul art. 10, art. 36 al. 2 lit. b) si al. 4 lit. e), precum şi art. 45  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1  Se aprobă includerea în  domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilelor din CF nr. 8727,  cu următoarele date de identificare:

1.      PT. 3062- clădire de 823 mp cu club

2.      PT 3063- clădire de 1996 mp cu popicărie şi ştrand

3.      PT 2235/50- lac agrement de 5726 mp

4.      PT 2235/51- teren agrement de 3110 mp

5.      PT 2235/52- teren agrement de 3137 mp

în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

             Art.2   Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul cadastru , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE CHIRUŢĂ

 

 

Contrasemnează

                                                                                                      Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

13.11.2008

NR. 183