ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;        

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) al Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 precum şi art. 115alin. 1 lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:         

            Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008, aprobat prin HCL nr.20/14.02.2008, rectificat prin HCL nr. 51/30.04.2008,  HCL nr. 114/28.08.2008, HCL nr. 150/30.09.2008, HCL nr.181/13.11.2008 şi HCL nr. 185/11.12.2008, conform influenţelor prezentate în anexa nr.1.

         Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

18.12.2008

NR.186