ROMÂNIA                                

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2008/

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni şi manifestări pe perioada sezonului de iarnă conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 160.000 lei  necesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice perioadei sezonului de iarnă 2008-2009.

Art. 3 . Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru acordarea a 250 de pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă, familiilor nevoiaşe.

Art.4 Se aprobă alocarea sumei de 4500 lei pentru acordarea a 150 de pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru pensionari.

Art.5 Primarul municipiului, prin Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Direcţia de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

18.12.2008

NR.187