ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Adunării Generale ale Acţionarilor a  SC ACET SA Suceava

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3) lit.,,c”, art.37 precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se desemnează domnul consilier local Rusu Filaret Mircea, ca reprezentant al Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale ”ACET” S.A. Suceava.

Art. 2 Se abrogă Art. 2 din HCL nr. 33/2006.

Art. 3 Persoana nominalizată la art.1 , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

18.12.2008

NR.188