ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform prevederilor art. 145 alin.(6) din Legea nr. 84/1995 a învăţământului, republicată;

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a”pct.1, art.115 alin. 1 lit. ,,b” precum şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se desemnează  reprezentanţii consiliului local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei, după cum urmează:

a) Boca Roman- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1

b) Mironescu Vasile- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2

c)  Huţanu Constantin- consilier local, Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4

d) Cheşa Elena- consilier local,Grădiniţa cu program prelungit nr. 1

e) Cojocaru Nicuşor- consilier local,Grădiniţa cu program normal nr. 4

f) Proboteanu Constantin- consilier local, Liceul teoretic Ion Luca

g)  Crăciunescu Ilie- consilier local, Grup Şcolar Vasile Deac

 

 

 

Art. 2 Reprezentanţii Consiliului local nominalizaţi la art. 1 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

18.12.2008

NR.189